MELDPLICHT VOOR BUITENLANDSE WERKNEMERS IN NL OPNIEUW UITGESTELD

De meldplicht houdt in dat buitenlandse dienstverrichters verplicht zijn om een melding te doen aan de Nederlandse overheid alvorens zij de dienst komen verrichten. Deze meldingsplicht komt voort uit de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU). Deze wet moet ervoor zorgen dat buitenlandse, gedetacheerde werknemers ook een aantal minimumarbeidsvoorwaarden in Nederland krijgen, en dat kan worden gecontroleerd of dit ook daadwerkelijk gebeurt.

Het gaat hier o.a. om:
– het recht op minimumloon (inclusief vergoedingen voor overwerk)
– het minimumaantal betaalde vakantiedagen
– gezondheid, veiligheid en hygiëne op het werk
– voldoende rusttijden
– gelijke behandeling van mannen en vrouwen.

Alle informatie kunt u vinden via www.postedworkers.nl.De meldplicht gaat in op 1 maart 2020